OPRICHTING EN REGISTRATIE:

Stichting Eclipse Incubators Foundation is opgericht op 20 augustus 2015 en opgenomen in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder de volgende nummers:

 • KvK nr. 63950081
 • RSIN nr. 855465578

 

 

HOOFDLIJNEN ACTUELE BELEIDSPLAN

Kernprincipes en uitgangspunten
Statutaire doelstelling
In dezelfde trend als, en naar voorbeeld van,  faciliteiten die bestaan om van zakelijke innovatieve startups schaalbare succesverhalen te maken, zorgt Stichting Eclipse Incubators Foundation voor  speciale leer(werk)plekken oftewel Incubatie (Acceleratie) centra, waar voornamelijk individuen met een sociale achterstandspositie en professionals aan elkaar worden gekoppeld om samen te zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van de individuele deelnemers uit de doelgroep, en zodoende te zorgen voor zijn/haar (her)activering aan het arbeidsproces en weghalen uit het isolement.
Daarnaast zorgt Stichting Eclipse Incubators Foundation ervoor dat kinderen al vanaf een zeer jonge leeftijd interesse krijgen met de technieken die het mogelijk maken dat zij o.a. leuke games kunnen spelen en hierdoor betrokken raken met ICT, met name op het gebied programmeren (coderen).
De vaardigheden die Stichting Eclipse Incubators Foundation wil overdragen aan al haar deelnemers zijn o.a. (maar niet beperkt tot):

 • Creatief en logisch denken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Probleem oplossend vermogen
 • Structureren
 • Samenwerken

Missie
De missie van Stichting Eclipse Incubators Foundation is het creëren van een trainingomgeving waarin volwassen en jongeren die in een sociale achterstandspositie verkeren, als ook kinderen, worden begeleid en gestimuleerd om aan de slag te gaan met programmeren en ICT in de ruimste zin des woord. Door de doelgroep zelf de controle te geven over het leerproces, wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van en met elkaar. Zo worden ze zowel op technisch en sociaal vlak gevormd om in de (korte) toekomst actief te kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Doelgroep:

De doelgroep van Stichting Eclipse Incubators Foundation is gesplitst in twee hoofd categorieën:

 1. Werk en Inkomen (Sociaal Maatschappelijk Achterstand)
 2. Kinderen

Onder de groep ‘Werk en Inkomen’ behoren o.a. :

 • Volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een arbeidsbeperking (volgens doelgroepregister)
 • Jeugdige vroegtijdige schoolverlaters
 • Ex-gedetineerden
 • Asielzoekers (voor eventuele intrede tot de arbeidsmarkt)

 

Deelnemers voor deze groep zijn afkomstig van o.a. (maar niet beperkt tot)

 • Sociale Zaken en Werk
 • UWV
 • Wajong
 • Participatiewet
 • Ministerie van Justitie

Onder de groep ‘Kinderen’ behoren o.a.

 • Kinderen tussen de leeftijd 7 en 12 jaar
 • Jeugd
 • Kinderen van Asielzoekers

Quickscan:

De quickscan is alleen bedoeld voor de groep ‘Werk en Inkomen’

Tijdens een intake gesprek (quickscan) met de potentiële deelnemer worden de volgende punten geïnventariseerd:

 • Hulpvraag
 • Interesses
 • Competenties

Trajecten:

Stichting Eclipse Incubators Foundation bepaalt samen met de deelnemer in welke richting deze wordt begeleid om te zorgen voor een succesvolle transitie naar zelfvoorziening. Hiervoor bestaan er bij de stichting drie hoofdtrajecten:

 1. Arbeidsplaatsing
 2. Zelfstandig ondernemerschap
 3. Vrijwilligerswerk

Werkzaamheden van Stichting Eclipse Incubators Foundation

Training en begeleiding:

Afhankelijk van de gekozen trajecten krijgen de deelnemers training en begeleiding ter bevordering van hun individuele capaciteiten op het gebied van:

 • Techniek (variërend van programmeren tot reparatie van computers, en alle denkbare ICT gerelateerde technieken die daar tussen behoort)
 • Commerciële Communicatie (Leverage)
 • Sollicitatie- (brieven, gesprekken)
 • Ondernemingsplannen

CROWDSOURCING PLATFORM:

Stichting Eclipse Incubators Foundation streeft ernaar om een eigen CROWDSOURCING PLATFORM te (laten) ontwikkelen om de deelnemers beter zichtbaar te maken voor organisaties die gebruik kunnen maken van hun nieuw opgedane kennis en ervaring alsook hun nieuw verworven competenties.

Kinderen:

“Kinderen die kunnen programmeren hebben SUPERPOWER !”

De overheid heeft als doel om het ecosysteem voor start-ups binnen Nederland te verbeteren. Hierdoor heeft Nelie Kroes als Speciaal Ambassadeur het Nationaal CodePact gelanceerd, welke als ambitie heeft om van alle Nederlandse kinderen krachtige, zelfstandige denkers te maken door ze onder andere te leren programmeren.
Stichting Eclipse Incubators Foundation deelt deze ambitie, en doet er alles aan om dit gedachtegoed in de praktijk te realiseren binnen de lokale gemeenschap.

Hierdoor organiseert Eclipse Incubators Foundation twee keer per maand een CoderDojo.

Wat is CoderDojo?
CoderDojo is een open source, door vrijwilligers opgezette beweging die staat voor het houden van gratis, non-profit development clubs en reguliere sessies voor jonge mensen. Omdat CoderDojo open source is kan elke Dojo anders zijn en staat volledig los van andere Dojo’s.

Bij een Dojo leren jonge mensen, tussen de 5 en 17 jaar, om te programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s te maken, games te maken en meer. Dojo’s worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

BEHEERST BELONINGSBELEID

Beloningsbeleid Bestuur Stichting Eclipse Incubators Foundation
Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kan het
bestuur besluiten dat bestuurders, adviseurs en andere functionarissen recht hebben op vergoeding
van de door hen gemaakte kosten.

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de doelgroep en niet nakomen van onze doelstellingen.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.
De directie is verantwoordelijk voor het personeelbeleid en beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

 

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Maximering variabel inkomen
 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris (vakantiegeld). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging.
 2. Medewerkers kunnen afhankelijk van functie en prestatie en beoordeling in aanmerking komen voor een bonusuitkering en/of variabel inkomen. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf “variabele beloning”.
 3. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

 

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze doelgroep. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor Stichting Eclipse Incubators Foundation m.b.t.:

 • Continuïteit van de stichting
 • Beheersbaarheid van personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.

De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

 • Vakbekwaamheid /deskundigheid
 • Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit)
 • Collegialiteit
 • Zelfstandigheid
 • Klantgerichtheid
 • Motivatie

 

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risico analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging?
 • Waarop zijn deze gebaseerd?