Eclipse Incubators Foundation is een ANBI

Eclipse Incubators Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Door te kiezen voor de ANBI-status zorgt Stichting Eclipse Incubators Foundation ervoor dat het maximale bedrag van giften en donaties terecht komt bij onze goede doelen.

Overweeg je gebruik te maken van een gift aan ons via ANBI, neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kun je ook kijken op de site van de Belastingdienst.

OPRICHTING EN REGISTRATIE:

Eclipse Incubators Foundation is opgericht op 20 augustus 2015 en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de volgende nummers:

 • KvK nr. 63950081
 • RSIN nr. 855465578


ALGEMEEN BESTUUR:
– Cecilia Victorina Hasham-Hernandis (Voorzitter)
– Ruviënne Rodrick Gaari (Penningmeester)
– Augèle Stephanie Henrique-Maria (Secretaris)


HOOFDLIJNEN ACTUELE BELEIDSPLAN

Kernprincipes en uitgangspunten
Statutaire doelstelling
In dezelfde trend als, en naar voorbeeld van,  faciliteiten die bestaan om van zakelijke innovatieve startups schaalbare succesverhalen te maken, zorgt Eclipse Incubators Foundation voor speciale Transformatie projecten en leer(werk)plekken.

Hier worden voornamelijk  jongeren met een sociale achterstandspositie en professionals aan elkaar gekoppeld om samen te zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers uit de doelgroep. Zodoende kan gezorgd worden voor zijn/haar optimale deelname aan de maatschappij.

Missie
De missie van Eclipse Incubators Foundation is het creëren van een trainingsomgeving waarin kinderen en  jongeren, die in een sociale achterstandspositie verkeren worden begeleid en gestimuleerd om aan de slag te gaan met programmeren en ICT in de ruimste zin des woord. Door de doelgroep zelf de controle te geven over het leerproces wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van én met elkaar. Zo worden ze zowel op technisch, als sociaal vlak gevormd om voor zichzelf een rooskleuriger toekomst vorm te geven.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

BEHEERST BELONINGSBELEID

Beloningsbeleid Bestuur Stichting Eclipse Incubators Foundation

Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders, adviseurs en andere functionarissen recht hebben op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we, waar mogelijk, zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot het onzorgvuldig behandelen van de doelgroep en het niet nakomen van onze doelstellingen.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid.
De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
 • Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd;
 • Klantbelang centraal;
 • Lange termijn doelstelling;
 • Transparant;
 • Eenvoudig;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Maximering variabel inkomen;
 • Adviseur geeft te allen tijde passend advies.

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

 1. Salaris (vakantiegeld). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf beoordeling en salarisverhoging.
 2. Medewerkers kunnen afhankelijk van functie en prestatie en beoordeling in aanmerking komen voor een bonusuitkering en/of variabel inkomen. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de paragraaf “variabele beloning”.
 3. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze doelgroep. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor Eclipse Incubators Foundation m.b.t.:

 • Continuïteit van de stichting;
 • Beheersbaarheid van personeelskosten;
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen;
 • Verloop van personeel.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken gemaakt en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.

De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

 • Vakbekwaamheid /deskundigheid;
 • Flexibiliteit (geen 9 -5 mentaliteit);
 • Collegialiteit;
 • Zelfstandigheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Motivatie.


Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risico-analyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging?
 • Waarop zijn deze gebaseerd?